Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna na podstawie § 16 w związku z § 14 i 17 Statutu zawiadamia, że w dniu 26.06.2020 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Początek obrad – godz. 17.00

Miejsce obrad –  w terminie późniejszym informacja telefoniczna.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 6. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 7. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrzenie rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Informacje o planowanych , niezbędnych zmianach w Statucie Stowarzyszenia – podjęcie uchwały.
 10. Sprawy organizacyjne.
  a) podjęcie zajęć rehabilitacji ruchowej po przerwie spowodowanej pandemią.

  b) podjęcie zajęć rehabilitacji psychicznej po przerwie spowodowanej pandemią.

  c) plan pracy Stowarzyszenia do końca 2020 roku.

 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.               

Scroll to Top