Miesiąc: czerwiec 2020

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Łask-Kolumna na podstawie § 16 w związku z § 14 i 17 Statutu zawiadamia, że w dniu 26.06.2020 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Początek obrad – godz. 17.00 Miejsce obrad –  w terminie późniejszym informacja telefoniczna. Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego: Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Rozpatrzenie rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia. Informacje o planowanych , […]

Scroll to Top